Feliksa Kanica 12
11000 Beograd

011 346 19 31
063 444 764
bgplast.doo@gmail.com

Preporuke i saveti

Nekoliko korisnih preporuka i saveta koje bi trebalo imati u vidu pri ekspolataciji rashladnih komora i rashladnih jedinica.

U veoma hladnim klimatskim uslovima
- Rashladne jedinice koje rade u veoma hladnim klimatskim uslovima zahtevaju visok kvalitet ulja koje odgovara proizvođačkoj specifikaciji, grejač dizel goriva kao i rashladna sredstva otporna na niske temperature;
- Za kontrolu temperature ne bi trebalo dozvoliti da se jedinice isključuju automatski sa dizel motorom;
- Električno zagrevanje ili vodeni sistem zagrevanje se preporučuje kada se transportuje roba koja zahteva pozitivne temperature (> 00C);

U toplim klimatskim uslovima
- Jedinice koje rade u veoma toplim klimatskim uslovima zahtevaju vrhunski kvalitet ulja koje u potpunosti odgovara proizvođačkoj specifikaciji;
- Jedinice opremljene sa START-STOP mehanizmom ne bi trebalo da se isključuju prilikom kontrole temperature utovarenih zamrznutih proizvoda;
- Vozilo bi uvek trebalo da bude parkirano u hladu;

Pri utovaru
- Vodite računa da ne zaklonite isparivač utovarenom robom;
- Budite sigurni da se cirkulacija vazduha ne ometa ( na primer, kada ubacujete robu vodite računa da ne ugrozite cirkulaciju vazduha na paletama);

Saveti

Kada transportujete sveže proizvode
- Preporučuje se da uređaj opremite termostat senzorom koji kontroliše rad ventilatora, ako se isti oslanja na kontrolni sistem jedinice kako bi se izbeglo potpuno zamrzavanje robe tokom transporta;
- Ručno otklonite led 30 minuta nakon utovara;

Kada transportujete smrznute proizvode
- Kada radi u uslovima visoke okolne temperature, nemojte koristiti termostat – kontrolni automatski sistem za isključivanje;
- Ako je procenat vlažnosti vazduha visok, obavite ručno razgledanje 30 minuta nakon utovara;
Nemojte koristiti senzor termostata ventilatora ugrađenog u rashladnu jedinicu (ako je ugrađen);
- Isključite jedinicu kada otvarate vrata kako biste izbegli prekomerni rad isparivača;

Kada transportujete sladoled
- U uslovima visokih spoljnih temperatura, nikada nemojte koristiti automatski START-STOP sistem ugrađen u jedinicu (ako je ugrađen);
Koristite zaštitne zavese ako vrata moraju često da se otvaraju;
Isključite jedinicu kada otvarate vrata;
Za vozila sa malim nadgradnjama (< 22 m2), odaberite eutektik sistem čija se prednost ogleda u tome što je direktno povezan sa pogonskom jedinicom;

Za isporuke u urbanim sredinama
- Koristite zaštitne zavese;
- Isključite jedinicu kada otvarate vrata;
- Pre utovara, ohladite nadgradnju vozila do temperature koja je bar toliko niska koliko iznosi i temperatura robe koju treba transportovati;

Za duga putovanja
- Dnevno kontrolišite nivoe ulja i rashladne tečnosti;
- Proverite da li uređaj pravilno radi;
- U slučaju da se pojavi problem, obratite se najbližem servisnom centru ili pozovite servisni punkt koji radi 24 h dnevno, 7 dana u nedelji, što je pre moguće tako što ćete pozvati sledći telefonski broj:

Uvek vodite računa o Vašem uređaju i pri tome se pridržavajte upustava datih od strane proizvođača rashladnih uređaja kako biste izbegli neophodne probleme!!!!

Multi - temperaturne jedinice

Kad poručujete jedinice određene za montažu u višepregradnim nadgradnjama vozila, treba da dostavite detaljnu specifikaciju istih koja sadrži sledeće podatke:
- unutrašnju i spoljnu visinu nadgradnje
- K-faktor nadgradnje
- crtež nadgradnje
- tip pregradnih zidova (mobilini ili fiksni)
- spoljnu temperaturu
- zahtevanu temperaturu unutar pregrada
- vrsta proizvoda koji će se transportovati
- vožnja na putu
- vrsta upotrebe (transport robe na veliku udaljenost ili distribuciju u gradu)
- ostale korisne informacije

Naše tehničko osoblje Vam je na raspolaganju i spremno da Vam pomogne u odabiranju rashladne jedinice koja odgovara Vašim zahtevima.