Feliksa Kanica 12
11000 Beograd

011 346 19 31
063 444 764
bgplast.doo@gmail.com

Izvodi iz ATP regulative

ATP je međunarodni sporazum o Međunarodnom prevozu lako kvarljivih namirnica i specijalnoj opremi koja se koristi za tu namenu. Naziv ATP sporazum (potiče od Francuskih inicijala Agreement Transport Perishable) je ustanovljen od strane Inland Transport Committee od strane United Nations Economic Committee za Evropu još 1970-71. godine.

Jedino unutar Velike Britanije ATP regulativa nije obavezujuća za prevoznike lako kvarljivih namirnica. Međutim, većina prevoznika i kompanija iz Velike Britanije naručuju vozila koja poseduju ATP sertifikat u nameri da obezbede i sačuvaju svoj kvalitet.

Ipak, za kompanije i prevoznike koji se bave međunarodnim transportom ATP sertifikat je neophodan. Nedozvoljen je prevoz lako kvarljivih namirnica kroz države koje su potpisnici ovog sporazuma za sva vozila koja ne poseduju ATP sertifikat. Lokalne vlasti imaju ovlašćenje da vozila koja krše ovaj propis zaustave, vrate nazad pa čak i novčane kazne.

Jedan ATP sertifikat garantuje da je termoizolovana komora sa rashladnom jedinicom trostruko testirana i da se rezultati bar dva testa poklapaju. Pre nego što postavite rashladnu jedinicu i stavite vozilo u eksploataciju, ono mora biti odobreno od strane regionalnih zdravstvenih organa.

Zemlje koje su potpisnici ATP regulative: Austria, Azerbelđžan, Belorusija, Belgija, Bosna i Hercegovnina, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, , Denska, Estonia, Finska, Francuska, Jermenija, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Kazakstan, Litvanija, Luxemburg, Monaco, Maroko, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Ruska Federacija, Srbija, Crna Gora, Slovčka, Slovenija, Španija, Švedska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonia, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Uzbekistan.

Karakteristike vozila za prevoz hranljive robe

Rashladna jedinica je izolovana jedinica sa sistemom hlađenja koji omogućava da se na srednjoj vrednosti spoljne temperature od +30°C temperature unutar prazne nadgradnje znatno snizi i tako niska održi, kako sledi:
- Klasa A rashladna jedinica opremljena sistemom za hlađenje koja omogućava selekciju temperature u intervalu od +12°C do 0°C;
- Klasa B rashladna jedinica opremljena sistemom za hlađenje koja omogućava selekciju temperature u intervalu od +12°C do -10°C;
- Klasa C rashladna jedinica opremljena sistemom za hlađenje koja omogućava selekciju temperature u intervalu od +12°C do -20°C;

Rashladni kapacitet jedinice određuje se testiranjem u jednom od registrovanih testing centara i na osnovu dobijenih rezultata se sačinjava izveštaj koji se izdaje u formi atesta.